Zapraszam na Targi Książki do Krakowa

Na 16.Targach Książki Podhale i Zakopane zaistnieją  w Salonie Małych Ojczyzn. Będę miała przyjemność spotkać się z Czytelnikami moich książek, jako że wchodzę w skład delegacji zakopiańskiej. Ale zapraszam Państwa nie tylko na piątek. Zapewniam, że każdy zakopiański dzień dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń. Mottem naszej obecności na Targach jest fraszka Jana Sztaudyngera: Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze ma zapach Tatr. Ulubiona fraszka Wandy Rutkiewicz i moja. Zwłaszcza wówczas, gdy od Tatr jestem daleko.

Zakopiański program Targów Książki

Jedna odpowiedź

 1. Jurek napisał(a):

  Na­dej­dzie dzień. Wspomnienia o Pawle Czartoryskim

  pod re­dakcją Ireny By­lic­kiej, Bogny J. Obi­dziń­skiej i Marii Czartoryskiej

   

  Paweł Maria książę Czar­to­ryski na Kle­waniu i Żukowie herbu Pogoń Li­tewska (ur. 1924 w Kra­kowie, zm. 1999 w War­szawie), prof. dr hab., prawnik, eko­no­mista, hi­storyk nauki, ba­dacz i wy­dawca Dzieł wszyst­kich Mi­ko­łaja Ko­per­nika, kie­rownik Za­kładu Badań Ko­per­ni­kań­skich w Pol­skiej Aka­demii Nauk, do­radca So­li­dar­ności, za­ło­ży­ciel i wie­lo­letni prze­wod­ni­czący To­wa­rzy­stwa Szkół Zjed­no­czo­nego Świata, taternik.

  Pod­jęcie ca­ło­ścio­wego opra­co­wania do­robku Pawła Czar­to­ry­skiego w sferze pu­blicznej, w nauce, re­ligii, edu­kacji, wy­cho­waniu, ruchu opo­zy­cyjnym, bu­dowie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego oraz w spo­rcie i wielu in­nych dzie­dzi­nach wy­daje się za­da­niem prze­kra­cza­jącym moż­li­wości jed­nego au­tora. Ni­niejsza mo­no­grafia, na­pi­sana wspólnym wy­sił­kiem ponad czter­dziestu osób, rów­nież jest szkicem. Jej celem jest uchwy­cenie choć frag­mentów pa­mięci o po­staci tak ważnej dla ostat­nich kil­ku­dzie­sięciu lat hi­storii Polski, a jed­no­cze­śnie, nie­stety, tak nie­zau­wa­żanej [od redakcji].

   

  SPIS TREŚCI

  Od re­dakcji

  Irena Bylicka, Wstęp

  Elż­bieta Kraińska, Do tańca i do różańca

  He­lena Łazarska, Paweł – wy­miar człowieka

  Zyg­munt Tyszkiewicz, Kochany, mądry starszy kuzyn

  Anita Hooper, Cousin Meets Cousin

  Elż­bieta Cielecka, Solidarny

  Iza­bela Dzieduszycka, Po pierwsze odpowiedzialność

  Ka­ta­rzyna Anna Kraińska, Od piwnic po dachy rzeczywistości

  Apb Ignacy Tokarczuk, Opiekun gro­bowców Sieniawskich

  Ele­onora Kasznica, Jedna bryła – bez pęknięć

  Zyg­munt Skórzyński, Polska w Europie

  An­drzej Wielowieyski, Na prawo i w góry

  Krzysztof Kozłowski, Przez Biesz­czady stalinizmu

  Le­szek Łącki, Paweł i jego góry

  Jerzy Strzelecki, Książę i Socjalista

  Mar­gu­erite Rey, La force tranquille

  Zofia Włodek, Wśród ma­nu­skryptów – między War­szawą a Krakowem

  Ju­liusz Domański, Menadżer nauki i hu­ma­nista. Garść wspo­mnień przy­god­nego współpracownika

  Jerzy Kłoczowski, Paweł w mojej pamięci

  Anna Słom­czyńska Wołoszynowa, Portret Księcia nauki

  Mał­go­rzata Malewicz, Mistrz w oczach czeladników

  Jacek Soszyński, „Studia Co­per­ni­cana” i pro­mocja nauki polskiej

  An­drás Nagy, Sze­re­te­tre­méltó ki­váló ba­rátom: Pawel

  John and Mi­randa Villiers, A Warm Friend in a Cold War

  Jan Komorowski, Pierwszy mentor

  Agnieszka Jackowska, Udzielać siebie innym

  ks. Roman Indrzejczyk, Dobry duch na złe czasy

  Ginter Kupka, Jak wy­cho­dzi­liśmy z podziemia

  Bar­bara Fatyga, Książę Pan

  Kuba Wygnański, Adwokat jed­ności społecznej

  Alina Kozińska-Bałdyga, Wizja na przyszłość

  Ja­nina Zawadowska, Horyzonty edukacji

  David B. Sutcliffe, The best te­acher lodges an in­tent not in the mind but in the heart

  Beata Bieszke-​Neuber i Alex Neuber, Love & Hi­story in the Times of Rationing

  Kry­styna Troszczyńska, Odmienił życie wielu z nas

  Mi­chał Myck, Ekonomia wychowania

  Irena Veisaitė, Iš jo sklido Šviesa…

  Uła­dzimir Kołas, Odbudować kul­turę – od wizji do praktyki

  Min­daugas Kvietkauskas, Abiejų kul­tūrų Re­spu­blikos link…

  Ignacy Czeżyk, Książęta Czar­to­ryscy w Pu­ła­wach a Solidarność

  Graham Able, Prof. Paweł Czar­to­ryski Scho­lar­ships at Dul­wich College

  An­drew Thornhill, Patron with a Wide View

  An­drew Hugh Monro, Serendipidy that must have been inevitable

  Maria Czartoryska, Dane jest tylko to, co jest z serca dane

  Edward Poniński, Weronice z Po­niń­skich Czar­to­ry­skiej in memoriam

  Bi­blio­grafia pu­bli­ko­wa­nych prac

  Ka­len­da­rium życia

  Noty o autorach

  Ob­ja­śnienia skrótów

  Spis ilu­stracji

  In­deks nazwisk

   

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Prof. dr hab. Paweł Czartoryski był wielkim milośnikiem Tatr i wspinaczem. Leszek Łącki w rozdziale – Paweł i jego góry opisuje wspinaczkowe wyprawy zimowe Pawła Czartoryskiego w Tatry , miało to miejsce około roku 1950.

  Książka została wydana ostatnio w  wydawnictwie http://www.semper.pl

   

   

Dodaj odpowiedź